Snooker Liga 2014/15

OrganizátorSlovenský biliardový zväz / snooker.sk
RankingVšetky ligové sú zaradené do celoslovenského rebríčka. Bodový zisk pre víťaza ligového turnaja je 5000 b. Ďalšie miesta sú krátené koeficientom 0.8
Dress CodePre skupinové zápasy ligových turnajov je odporúčaný Dress Code B
Pre finálové turnaje je Dress Code B povinný

Formát Snooker Ligy 2014/15

Ligové turnaje sa budú hrať podobným spôsobom ako v minulej sezóne, tj. skupinová časť a finálový víkend. Skupinová časť sa bude hrať ako je zvykom v oblastných herniach. Pred začiatkom každého z piatich ligových turnajov bude uvedené, kde sa bude hrať finálový víkend, do ktorého postúpi 16 alebo 24 hráčov. Počet hráčov postupujúcich do vyraďovacej časti bude záležať od počtu prihlásených do daného turnaja. Podľa toho budú hráči rozdelení do 4 skupín po 4 hráčoch v prípade 16-tich postupujúcich, alebo 8 skupín po troch hráčov v prípade 24-roch postupujúcich. V sobotu budú hrať o 8 postupových miest do playoff hraného v nedeľu.

Štartovné

Hráči registrovaní v SBiZ hrajú skupinové časti ligových turnajov zadarmo (tzn. bez ligového poplatku). Hráč, ktorý nie je členom SBiZ a chce hrať ligovú súťaž si musí pred začiatkom každého turnaja na ktorý sa prihlási zaplatiť “turnajovú licenciu” vo výške 10 EUR.

Prize money

Na jednotlivých turnajoch T1 - T5 nie sú hráči finančne ohodnotení, bojujú však o umiestnení v celkovom poradí Ligy. Po skončení posledného turnaja ligy si hráči rozdelia podľa celkového poradia Prize Money v hodonote 1000 EUR.

Zápasový protokol

Ku každému zápasu hráči vyplnia oficiálne schválený zápis. Riadne vypísaný protokol hráči stvrzujú svojím podpisom a sú povinní ho bezodkladne odovzdať oblastnému administrátorovi, prípadne v oblastnej herni. Zápasy bez riadne vyplneného a podpísaného zápasového protokolu budú kontumované v neprospech hráča, ktorý nesplnil povinnosti týkajúce sa vedenia záznamu. V prípade obojstranného nesplnenia tejto povinnosti bude zápas anulovaný bez nároku na jeho opakovanie

Snooker Liga 2014/15 Protokol.pdf

Propozície Ligovej súťaže 2014/15

 1. Snooker Liga je celoslovenská súťaž jednotlivcov v snookri. Ročník 2014/15 je v poradí už piatym ročníkom súťaže.
  1. Organizátor: Slovenský biliardový zväz (ďalej len SBiZ)
  2. Ligová komisia: Adam Horáček, Peter Kopecký, Miroslav Hrubčo, Miloš Fara, Peter Longauer (Snookrová komisia SBiZ, ďalej len SK)
  3. Oficiálna internetová stránka súťaže: http://snooker.sk/liga.html
  4. Oficiálny email: info@snooker.sk
 2. Formát súťaže
  1. Celý ročník pozostáva zo 5. turnajov označených T1 – T5
  2. Hráči sa prihlasujú na jednotlivé turnaje samostatne
  3. Každý turnaj pozostáva zo skupinovej fázy a finálového turnaja
  4. Skupinová fáza sa hrá v každej oblasti
   1. Do skupín v rámci jedného turnaja budú hráči nasadení podla aktuálneho postavenia v Rankingu pred daným turnajom. Hráči, ktorí v daný čas nefigurujú v Rankingu budú do skupín náhodne vyžrebovaní.
   2. V skupine hrajú hráči systémom každý s každým. Zápasy sa hrajú na Best of 5.
   3. Termíny jednotlivých zápasov si hráči dohodujú individuálne. Na komunikáciu prednostne používajú mailovú komunikáciu, ktorú dajú do kópie na info@snooker.sk. V odôvodnených prípadoch môže určiť termín a miesto zápasu oblastný administrátor.
   4. Skupina je tvorená minimálne štyrmi hráčmi a maximálne siedmimi hráčmi.
   5. V závislosti od počtu hráčov určí oblastný administrátor či sa daná skupina odohrá raz alebo dva krát.
   6. Za každý vyhratý zápas získa hráč jeden bod do skupinovej tabuľky. Poradie hráčov v tabuľke v skupinovej fáze je určené počtom získaných bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje (v tomto poradí)
    1. vzájomný zápas
    2. Rozdiel vyhratých a prehratých frejmov
    3. najvyšší nábeh
    4. postavenie v rebríčku pred daným turnajom
  5. Finálový turnaj
   1. Do finálového turnaja postupuje 24 hráčov na základe umiestnenia v skupinách. V prípade, ak sa do daného T-turnaja prihlási 32 a menej hráčov, finálový turnaj hrá iba 16 hráčov.
   2. Postupový klúč pre daný turnaj bude uverejnený po uzavretí prihlášok a rozdelení hráčov do skupín.
   3. Finálového turnaja sa môžu zúčastniť iba hráči, ktorí sa riadne kvalifikovali a včas podali prihlášku. Prihláška na turnaj je záväzná. V prípade neúčasti riadne prihláseného hráča bude hráčovi uložená sankcia v plnej výške štartovného. Jeho miesto prislúcha náhradníkovi z danej oblasti, kde sa finálový turnaj hrá.
   4. Ak hráč, ktorý sa kvalifikoval na finálový turnaj, nepotvrdí z akýchkoľvek dôvodov účasť, prislúcha jeho miesto náhradníkovi z jeho oblasti. Ak ani jeden znáhradníkov z tejto oblasti nepotvrdí pozvánku, posúva sa táto na náhradníkov z ostatných oblastí
   5. Finálový turnaj sa hrá formátom skupiny + vyraďovacia časť
   6. Hráči sú do skupín finálového nasadení podla akuálneho postavenia v Rankingu pred daným play off turnajom.
   7. Pri 24 hráčoch sa vytvorí 8 skupín po 3 hráčoch.
   8. Pri 16 hráčoch sa vytvorí 4 skupiny po 4 hráčoch.
   9. Skupinové zápasy sa hrajú na Best of 5.
   10. Zo skupín postupuje 8 hráčov do vyraďovacej časti.
   11. Zápasy vyraďovacej časti sa hrajú na Best of 5.
   12. Nehrá sa zápas o 3. miesto
 3. Bodovanie ligových turnajov
  1. Ligové turnaje sú zaradené do celoslovenského rebríčka (Rankingu)
  2. Každý turnaj je bodovaný osobitne
  3. Bodový zisk pre víťaza ligového turnaja je stanovený na 5000 b.
  4. Hráči, ktorí nepostúpia alebo neprijmú pozvánku do „Finálového víkendu“ budú ohodnotení podľa umiestnení v skupinách. Víťaz skupiny získa 1310b a každé ďalšie miesto bude krátené koeficientom 0.8, t.j. druhý hráč získa 1048b, tretí hráč 838b, atď
  5. Účastníkom „Finálového turnaja“ budú pridelené body podľa štandardnej schémy, t.j. víťaz turnaja získa 5000b. Ďalšie miesta sú krátene koeficientom 0.8, t.j. porazený finalista 4000b, semifinalisti 3200b, atď.
  6. Celkové poradie v ligovej súťaži určí súčet bodov získaných v ligových turnajoch. Pri rovnosti bodov rozhoduje (v tomto poradí):
   1. Bilancia framov vo všetkých vzájomných zápasoch ligy (minitabuľka dotknutých hráčov)
   2. Rozdiel vyhratých a prehratých frejmov zo všetkých zápasov ligy
   3. Najvyšší nábeh
 4. Dress Code
  1. Pre zápasy skupinovej fázy je doporučený Dress Code B
  2. Pre všetky zápasy finálového turnaja je Dress Code B povinný
  3. Dress Code B: Tmavá spoločenská obuv, tmavé spoločenské nohavice bez našitých vreciek, polokošela, košela alebo tričko s golierom
 5. Štartovné a ceny
  1. Skupinová časť turnajov
   1. Hráči registrovaní v SBiZ hrajú skupinovú časť turnajov bez registračného poplatku.
   2. Hráči neregistrovaní v SBiZ platia za každý turnaj registračný poplatok 10 €.
   3. Smerodajné je, či je hráč registrovaný v SBiZ a členský príspevok bol pripísaný na účet SBiZ deň pred začiatkom daného turnaja.
   4. Zápasy v skupinovej fáze hrajú hráči na vlastné náklady podľa podmienok stanovených jednotlivými oblastnými herňami
  2. Vyraďovacia čast (Playoff turnaj)
   1. Štartovné na Playoff turnaj je 15 €
  3. Prize Money
   1. Jednotlivé ligové turnaje nie sú finančne ohodnotené.
   2. Finančnú odmenu si rozdelí 8 najlepších hráčov podľa celkového poradia

    1. miesto

    400 €

    2. miesto

    200 €

    3. - 4. miesto

    100 €

    5. – 8. miesto

    50 €

   3. Odmeny budú vyplatené po skončení posledného ligového turnaja
 6. Odhlásenie, vylúčenie hráča z ligového turnaja
  1. Hráč sa môže z ligového turnaja odhlásiť písomnou formou u svojho oblastného administrátora
  2. Hráč je z ligového turnaja vylúčený po
   1. nezaplatení príslušných poplatkov
   2. rozhodnutím SK, na základe závažného alebo opakovaného porušenia týchto propozícií
  3. Ak je hráč odhlásený resp. vylúčený z ligového turnaja, všetky jeho odohraté zápasy sa anulujú a nezapočítajú sa do výsledkov skupiny.
 7. Pravidlá a etika
  1. Hrá sa podľa pravidiel WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association) pokiaľ nie je stanovené inak
  2. Hráči počas zápasu alebo počas konania turnaja nesmia byť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
  3. Hráči sú počas zápasu alebo počas konania turnaja povinní správať sa v súlade so zásadami športovej etiky a fair-play, vyvarovať sa nešportového správania, a to najmä nezdržiavať zbytočne priebeh zápasu, nenadávať alebo nevyjadrovať sa neslušne na adresu svojej osoby, osoby súpera, rozhodcu alebo inej osoby, či už slovne alebo posunkami
  4. V prípade, že do zápasu nie je delegovaný rozhodca, rozhodujú si zápas hráči sami. Povinnosťou non-strikera je počítať nahlas hodnotu nábehu po každej potopenej guli a po skončení nábehu. Ak sa hráči nedohodnú inak, povinnosťou non-strikera nie je nastavovanie farebných gúľ na stôl
  5. Hráči sú povinní byť v mieste konania zápasu včas. Omeškanie na zápas do 15 min. má za následok stratu framu. Omeškanie na zápas dlhšie ako 15 minút má za následok stratu celého zápasu
  6. O každom zápase sú hráči povinní vypísať a podpísať zápasový protokol na určenom tlačive. Hráči sami zodpovedajú za správne vyplnenie protokolu. Vyplnený protokol sú hráči povinní bezodkladne podpísať a odovzdať v oblastnej herni, svojmu oblastnému administrátorovi alebo organizátorovi finálového turnaja. Zápasy, z ktorých nebude existovať zápasový protokol, budú považované za neodohraté
 8. Pravidlá pre individuálne dohadovanie termínov zápasov
  1. Hráči si dohadujú termíny skupinových zápasov individuálne, uprednostňujú pri tom emailovú komunikáciu, ktorú odošlú ako kópiu oblastnému administrátorovi alebo na oficiálnu emailovú adresu ligovej súťaže
  2. Ak protihráč neodpovedá na výzvu počas celej lehoty stanovenej na odohratie zápasov skupiny, je vyzývateľ povinný dostatočne včas informovať oblastného administrátora. Ten určí termín zápasu
  3. Ak sa ani napriek snahe a intervencii oblastného administrátora nepodarí dohodnúť vhodný termín, kontumuje sa zápas v prospech hráča, ktorý preukázateľne navrhol viac termínov (dní)
  4. Ak ani jeden z hráčov neadresuje výzvu na odohratie zápasu a zápas nie je odohratý v stanovenej lehote, považuje sa zápas za neodohratý
  5. Ak sa hráč opakovane na dohodnutý zápas nedostaví, alebo odmietne dohodnúť si termín zápasu, alebo neodpovedá na výzvu alebo iným spôsobom znemožní odohratie zápasu, je to považované za hrubé porušenie týchto propozícií a hráč môže byť vylúčený zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Za opakované porušenie je považovaný druhý priestupok podľa predchádzajúcej vety v jednom ligovom turnaji
 9. Súťažný kalendár je k dispozícii na stránkach http://snooker.sk
 10. Protest
  1. Každý hráč je oprávnený podať protest organizátorovi súťaže
  2. Manipulačný poplatok za protest je 25 
  3. O proteste rozhodne SK podľa možnosti bezodkladne a o výsledku informuje účastníkov súťaže prostredníctvom elektronickej komunikácie
 11. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia týchto propozícií.
TurnajDátumVíťaz
Liga T1 Skupiny 16.09.2014 - 19.10.2014 Patrik Sedlák
Liga T1 Playoff 25.10.2014 - 26.10.2014
Liga T2 Skupiny 27.10.2014 - 07.12.2014 Patrik Sedlák
Liga T2 Playoff 13.12.2014 - 14.12.2014
Liga T3 Skupiny 16.12.2014 - 30.01.2015 Patrik Sedlák
Liga T3 Playoff 07.02.2015 - 08.02.2015
Liga T4 Skupiny 09.02.2015 - 05.04.2015 Danijel Vranješ
Liga T4 Playoff 11.04.2015 - 12.04.2015
Liga T5 Skupiny 13.04.2015 - 31.05.2015 Patrik Sedlák
Liga T5 Playoff 06.06.2015 - 07.06.2015
#HráčT1T2T3T4T5Body
1Patrik Sedlák500050005000-500020000
2Andrej Burdel4000204840004000400018048
3Peter Varga2560256025603200320014080
4Marián Kepšta2048256020483200204811904
Miroslav Matovič2048320025602048204811904
6Danijel Vranješ2560163813105000131011818
7Adam Horáček1310256025602560256011550
8Miloš Fara3200163820482560163811084
9Matúš Bučko2048320032002560-11008
10Peter Košč1638256020482560163810444
11Martin Faško163813102048204825609604
12Daniel Urban25602048670104832009526
13Igor Zuzčák8382048320083825609484
14Igor Jancura163820481638204820489420
15Miroslav Hrubčo204816382560163813109194
16Vladimír Mikula204820481048131025609014
17Patrik Horák163816381638204820489010
18Matej Hrubčo20482048838204816388620
19Branislav Stajník163816381638163816388190
20Miroslav Šedo1310400013101310-7930
21Andrej Schwarcz32002048104810485367880
22František Dolgoš20481638670204810487452
23Peter Longauer2048670-204820486814
24Kevin Čižmarovič838536204867020486140
25Matúš Petrášek-16381638104813105634
26Ivan Karola838536163816388385488
27Jozef Richter670163883867016385454
28Patrik Koleno83883820488388385400
29Vlado Tencer2560--53620485144
30Lukáš Harsa163867053616385365018
31Ján Vojteček1048104883813106704914
32Robo Kubík83867067067020484896
33Martin Oriňák-5361638163810484860
34Patrik Horák st.1048838104810488384820
35Tomáš Parada838104883883810484610
36Maroš Šeminský343429163883813104558
37Peter Vicha53667020485365364326
38Branislav Kružel67067067067016384318
39Marcel Rešovský53683816388384294279
40Marcel Rusňák838104867010486704274
41Tomas Diežka83883867010488384232
42Damir Vrljičak--20482048-4096
43Radoslav Oravec1638838-6708383984
44Fero Stribrnský67053653616385363916
45Patrik Piovarči83867053610486703762
46Peter Kunák6706708388386703686
47Enrik Tenk53642953653616383675
48Maroš Horváth67067042983810483655
49David Kuloštiak6706706706708383518
50Boris Tetřev13102048---3358
51František Kovács-83810486706703226
52Robert Solár-8386701638-3146
Milan Klokočka--83867016383146
54Julian Klein5366705366706703082
55Peter Kostelník670-8388386703016
56Karol Blaho--104883810482934
57Martin Kačala-67067010485362924
Roman Trnka536-67067010482924
59Ivo Grobauer6705365365365362814
60Jozef Mikulášek---163810482686
61Miloš Popovič-42942967010482576
62Peter Kopecký1638838---2476
63Patrik Čižmarovič5365365364294292466
64Hana Mengerová536536838536-2446
65Peter Greguš4294295366703432407
66Martin Brezovský429536536838-2339
67Ján Málek5364294294294292252
68Peter Schied536429-5366702171
69Denis Sadloň10481048---2096
70Roman Trnka st.8381048---1886
71Martin Kollár--8384295361803
72Adrián Oriňák--6705365361742
73Ivan Sedlák838838---1676
74David Laťák1048536---1584
75Michal Frank--838670-1508
76Dárius Macháč670670---1340
Michal Holubčík---6706701340
78Robert Vanya1310----1310
79Matej Malicher670429---1099
80Jaromír Štěpánek---5365361072
81Pavol Matejek----10481048
82Ladislav Majernyík---536429965
83Ľubomír Sentpetery----838838
Dominik Manťo-838---838
Silvester Pichler---838-838
86Peter Ďureček670----670
Boris Markotán670----670
Matus Jaros670----670
89Erik Tenk536----536
Matúš Gáll536----536